Filtra Torna al llistat principal

Sant Andreu

Nova Oficina d’Atenció al Ciutadà a l’edifici de Can Fabra

L’actual Oficina d’Atenció al Ciutadà, s’ubica a la plaça Orfila i es trasllada a la planta baixa de l’edifici de Can Fabra, a la Plaça de Can Fabra. Actualment la funcionalitat de l’espai de Can Fabra està destinat a un bar-cafeteria. Es reformen les instal.lacions existents, com la xarxa de sanejament, xarxa d’aigua, climatització, enllumenat, serveis, la xarxa de fibra òptica i megafonía, entre d’altres.

Finalització: desembre 2012

Sant Andreu

Itinerari accessible provisional al recinte Fabra i Coats

El recinte ha sofert canvis degut a la remodelació del edificis que el composen, el terreny en el que s’actua es troba en un estat amb irregularitats i punts conflictius d’accessibilitat. Per aquest motiu, es dissenya un recorregut accessible provisional entre l’actual accés al recinte i els nous accessos Porta Sant Adrià” i Porta Parellada” i adequar els entorns als edificis en funcionament per facilitar l’accessibilitat.

Finalització: desembre 2012

Sant Andreu

Remodelació del carrer de Virgili, entre el c. Parellada i la Rbla Onze de Setembre

L’actuació consisteix en l’eliminació d’un carril d’aparcament i ampliació de voreres. Es fa accessible tot el tram i es soterren les línies aèries. Renovació del paviment. Col·locació d’una nova xarxa d’enllumenat públic. Reubicació dels embornals existents i execució de nous. Plantació d’arbrat i instal·lació de xarxa de reg. Redistribució del mobiliari urbà.

Finalització: juliol 2012

Sant Andreu

Urbanització al voltant de la biblioteca José Barbero

S’urbanitza l’entorn de la biblioteca José Barbero a Trinitat Vella. L’actuació consisteix en fer accessible l’entrada a la biblioteca, deixar un gran parterre amb arbrat i una placeta pavimentada davant la biblioteca.

Finalització: gener 2012

Sant Andreu

Remodelació de la plaça Orfila

Amb la intervenció, es preten reordenar aquesta zona seguint en part els criteris d’organització, tant viària com de vianants de la plaça Orfila. Es milloren totes les zones de pas de vianants, ampliant les voreres en alguns punts i resolent tots els problemes d’acessibilitat. Es renova el mobiliari urbà i a la substitució de l’enllumenat públic existent.

Finalització: juny 2011

Sant Andreu

Nova biblioteca José Barbero a Trinitat Vella

Està projectat com un edifici de tres plantes destinades a diversos usos blibliotecaris. A la planta baixa hi ha la recepció, préstec i zona de visites, la sala polivalent i d’actes i una zona infantil. A la planta pis hi ha la zona de música i obres de consulta general. La planta segona hi haurà la zona de treball intern, amb una sala de descans.

Finalització: juny 2011