1. Identitat i adreça del Responsable del Tractament / DPO

El titular i responsable del tractament a efectes de la normativa de Protecció de Dades aplicable i, en concret, del Reglament 2016/679 Europeu de Protecció de Dades Personals (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), és BARCELONA D’INFRAESTUCTURES MUNICIPALS, S.A. (BIMSA), C.I.F. A-62320486 i amb domicili al carrer de Bolívia, 105, 3a i 4a planta, 08018 de Barcelona. L’adreça electrònica de contacte és la següent: lopd.bimsa@bcn.cat
BIMSA ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (DPO). Les dades de contacte del DPO són: dpo.bimsa@bcn.cat

2. Protecció de dades de caràcter personal de conformitat amb la normativa aplicable

BIMSA, com a responsable d’aquest web i de conformitat amb allò que disposa el RGPD, la LOPDGDD, la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) i la resta de normativa aplicable, ha posat en pràctica les polítiques, mesures i procediments tècnics i organitzatius per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades de caràcter personal.

3. Tractament de les Dades Personals

En relació a la navegació dins d’aquesta Web, BIMSA pot sol·licitar les següents dades personals dins de l’apartat (“Plataforma de licitació electrònica de BIMSA”): Dades identificatives i de contacte: nom, cognom, correu electrònic.

4. Finalitat del tractament

El tractaments de dades personals per BIMSA relatius a enllaços de la Web es per que els licitadors puguin accedir a la Plataforma de licitació electrònica de BIMSA.

En funció dels diferents serveis prestats pel Responsable del Tractament, el tractament de les seves dades personals vindrà legitimat en alguna de les bases següents (previstes al RGPD i la LOPDGDD):

(i).- Execució o compliment d’obligacions contractuals.
(ii).- Consentiment exprés.
(iii).- Imperatiu Legal.

El tractament de dades personals per BIMSA, no relatius a enllaços web, són realitzats per la gestió de la seva activitat: veure taula.

5. Exercici de drets.
L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat i limitació, així com revocar el consentiment pel tractament de les seves dades comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a l’adreça de correu electrònic: lopd.bimsa@bcn.cat

Així mateix, en compliment de l’article 80 del RGPD, li informem que té dret a dirigir-se a l’Autoritat de control competent per a què exerceixi en el seu interès els drets que li assisteixen en matèria de protecció de dades.

6. Veracitat de les dades

Sense perjudici de les normes contingudes a la Guia d’ús del portal de licitació de BIMSA així com al Manual de registre i presentació d’ofertes, li informem que, en tot cas, l’usuari ha de complimentar els formularis amb dades certes, exactes, completes i actualitzades. BIMSA presumirà que les dades han estat facilitades pel titular de les mateixes. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar-se a qualsevol persona a causa de la complementació dels formularis de la Web.
L’anterior apartat es refereix tant als formularis de la Web de BIMSA com a qualsevol formulari de recollida de dades dins de l’activitat general de BIMSA incloent així mateix els suports digitals i no digitals.

7. Comunicació de les seves dades a tercers

BIMSA en el marc de la seva activitat general pot transmetre informació personal quan així ho requereixin disposicions legals, o quan així ho exigeixi la relació contractual corresponent o quan existeixi consentiment exprés per part del interessat.

8. Confidencialitat de les dades i mesures de seguretat

BIMSA, així com els encarregats de tractament que intervinguin i/o les entitats a qui s’hagin pogut comunicar dades personals, estan obligats a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries i al seu abast per tal de garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, sempre que sigui possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades; tot així a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat a la informació de BIMSA segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Web.

No obstant, s’adverteix e informa a l’Usuari que les mesures tècniques no son infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual, BIMSA no serà responsable, en especial, dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la presència de virus al moment de la connexió o de la descarrega de continguts des del Web i que causin alteracions als sistemes informàtics (hardware i software) de l’Usuari.

9. Termini de conservació de les dades

BIMSA emmagatzema les dades en la mesura que siguin necessàries per a complir els nostres serveis i millorar la seva gestió. Un cop hagi finalitzat la relació, les dades seran conservades en tant no transcorrin els períodes de conservació establerts a la normativa aplicable, que poden variar segons els casos.
Tot l’anterior es manifesta sense perjudici de l’aplicació, quan pertoqui, del Reglament del Sistema Municipal d’Arxius, aprovat pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona el 29 d’octubre de 2010.

10. Links

Encara que BIMSA pugui facilitar enllaços o links a pàgines Web de tercers, no es fa responsable dels continguts que es trobin a les referides pàgines, en la mesura que són gestionades por tercers aliens a BIMSA.
Tampoc es fa responsable de les dades personals ni del tractament que es realitzi en la pàgines web mencionades.