Renovació de l’enllumenat del parc Central de Nou Barris

03 juliol, 2017

S’inicien els treballs de renovació de l’enllumenat del parc Central de Nou Barris amb l’objectiu de millorar la sensació lumínica, reduir el consum d’energia i, en definitiva, millorar les condicions i la qualitat de l’espai públic.

Les noves instal·lacions seguiran els criteris emmarcats en el Pla director d’Il·luminació de Barcelona i s’integren dins les polítiques energètiques de la ciutat. Així, se substituirà les làmpades existents de vapor de mercuri i les de vapor d’alta pressió de sodi per d’altres de tecnologia LED. A més, s’ha realitzat un estudi lumínic integral del parc adaptant la il·luminació a les necessitats actuals d’ús.

En total es renovaran 414 lluminàries i 165 suports i s’instal·laran 31 punts de llum nous. Tot plegat, permetrà aconseguir un estalvi del 70%. La solució lumínica plantejada compleix tant la vessant lumínica i d’eficiència, com la vessant més arquitectònica, per garantir la continuïtat estètica actual, donada la singularitat del parc.

En concret, s’intervindrà en tres àmbits del parc Central: al tram delimitat entre la plaça de Karl Marx i el passeig de Fabra i Puig; al tram entre Fabra i Puig i el passeig Verdum, i a la plaça de Can Ensenya, per sobre del carrer de Marie Curie; i al carrer limítrof Mont-ral.

Amb l’objectiu d’optimitzar la inversió, es conservaran els quadres de comandament existents que estan en bon estat, però s’adaptaran a les noves tecnologies de telegestió, millorant així la gestió i control de l’enllumenat. Així mateix, es conservaran els suports que actualment estan en bones condicions. Totes les lluminàries es canvien per lluminàries amb tecnologia LED, i es renovarà el cablejat del parc, actuació que implicarà obrir rases i reposar el paviment.

La naturalesa de les obres i les dimensions de l’espai actual han de permetre la convivència d’obres i pas de les persones sense més dificultat, havent de prendre només les precaucions habituals per establir recorreguts clars i segurs delimitant clarament els espais on es desenvolupen les actuacions.