Concurs del projecte per a la rehabilitació de l’edifici ubicat al carrer de Roc Boronat 99-115

08 maig, 2019

El projecte consisteix en la reforma i rehabilitació de l’edifici corporatiu existent destinat a equipament cultural. Es concep l’edifici com un “contenidor” d’activitats relacionades amb la gestió cultural, prou adaptable i flexible en la seva configuració, com per a poder acollir, amb facilitat, modificacions interiors al llarg del temps.

El futur projecte haurà de definir la rehabilitació/restauració de la façana de Roc Boronat, respectant els criteris d’intervenció de Patrimoni i determinant les solucions constructives necessàries per a integrar-la arquitectònicament en el nou equipament.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

 

1. Biomeeting

plafó 1 Biomeeting

plafó 2 Biomeeting

 

2. La Nau de les Lletres

plafó 1 La Nau de les Lletres

plafó 2 La Nau de les Lletres

 

3. La Vera Llum

plafó 1 La Vera Llum

plafó 2 La Vera Llum

 

4. Sinera

plafó 1 Sinera

plafó 2 Sinera

 

5. Bastida7

plafó 1 Bastida7

plafó 2 Bastida7

 

6. Llibre Obert

plafó 1 Llibre Obert

plafó 2 Llibre Obert

 

7. Galerades

plafó 1 Galerades

plafó 2 Galerades

 

8. Aleph

plafó 1 Aleph

plafó 2 Aleph