Concurs del projecte per a la construcció del nou Institut Escola i del Centre de Treball de Neteja Cal Maiol

27 gener, 2020

L’actuació a realitzar consisteix en ubicar un Institut Escola, un Centre de Treball de Neteja i un espai per a Parcs i Jardins, en l’entorn del Bloc 19 del Recinte de Can Batlló. El nou equipament s’entendrà com un conjunt d’edificis integrats pel propi Bloc 19, i edificacions de nova planta.

L’objecte del concurs és la redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic i llicència ambiental, projecte executiu, projecte d’instal·lacions, certificació energètica, estudi de seguretat i salut, els documents de sostenibilitat i medi ambient i la redacció del “Pla Especial Urbanístic” de concreció de les condicions d’ús i d’edificació. També es contempla la possible adjudicació del projecte de mobiliari de l’Institut Escola i de la direcció d’obra i la liquidació d’aquesta en cas que es consideri necessari. Així mateix, forma part de l’objecte del contracte l’elaboració d’un model o maqueta virtual BIM del projecte, destinada a la gestió del cicle de vida de l’edifici.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

 

1. Face to Face

plafó1 Face to Face

plafó2 Face to Face

 

2. Naus al Parc

plafó1 Naus al Parc

plafó2 Naus al Parc

 

3. Inanis Plena

plafó1 Inanis Plena

plafó2 Inanis Plena

 

4. Llibertat i Limits

plafó1 Llibertat i Limits

plafó2 Llibertat i Limits

 

5. Reteixint

plafó1 Reteixint

plafó2 Reteixint

 

6. Filigranes

plafó1 Filigranes

plafó2 Filigranes

 

 7. Cluster

plafó1 Cluster

plafó2 Cluster

 

8. Binaria

plafó1 Binaria

plafó2 Binaria

 

9. 19+3

plafó1 19+3

plafó2 19+3

 

10. Bosc

plafó1 Bosc

plafó2 Bosc