Concurs del projecte de rehabilitació de l’edifici situat a la Plaça de la Llana nº23

29 octubre, 2020

L’actuació consisteix en la rehabilitació integral de l’edifici situat a Plaça de la Llana nº23 per ubicar-hi Serveis d’Acolliment Residencial (servei de pisos amb suport). L’objectiu general d’aquest servei és oferir un lloc d’estada, d’atenció integral, psicosocial i de suport emocional i material. Consistirà en un servei d’acolliment de llarga estada però en pisos independents que puguin allotjar cadascun una mitjana de dos nuclis familiars. Els pisos amb suport es situaran en les plantes pis i la planta baixa s’ocuparà amb usos administratius.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

.

1. LA BONA DISTÀNCIA

plafó LA BONA DISTÀNCIA 

 

2. VIU I CONVIU

plafó VIU I CONVIU

 

3. escaladeveines

plafó escaladeveines

 

4. UNGERS

plafó UNGERS

 

5. OPORTUNITar

plafó OPORTUNITar

 

6. on.visc.ara

plafó on.visc.ara

 

7. EN COMUNITAT

plafó EN COMUNITAT

 

8. DOLÇA LLANA

plafó DOLÇA LLANA

 

9. TELER D’INTIMITAT

plafó TELER D’INTIMITAT

 

10. VÈRTEBRA

plafó VÈRTEBRA