Reurbanització del carrer Major del Rectoret

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: agost 2019

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest tram de carrer. L’actuació consisteix bàsicament, en la repavimentació del carrer conservant la plataforma única, el soterrament de les línies de serveis aèries, la renovació de l’enllumenat i la millora dels talussos.