Reurbanització del carrer de l’Est i del passatge de Gutenberg

Districte: Ciutat Vella

Finalització: desembre 2020

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquests carrers i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament en la renovació del paviment amb la implantació de plataforma única, el soterrament de les línies de serveis aèries, la col·locació de nou enllumenat amb tecnologia led i la renovació de la xarxa de clavegueram. També s’hi col·loca mobiliari urbà, bústies de recollida de residus, s’hi planta arbrat i parterres amb vegetació.