Reurbanització del carrer de Jaume Cascalls

Districte: Gràcia

Finalització: abril 2018

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant.  Consisteix bàsicament, en la implantació de plataforma única actuant a la vorera adjacent als edificis, l’execució de la xarxa del clavegueram i la connexió d’aquesta al col·lector existent i la col·locació de mobiliari urbà.