Millora de l’espai interior d’illa, entre els carrers del Lledoner i de Sidó. Segona fase

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: febrer 2017

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i eliminar les barreres físiques de l’àmbit. S’hi configuren itineraris adaptats, espais d’estada i zones d’enjardinament. L’actuació inclou la col·locació de nou mobiliari urbà, enllumenat amb tecnologia LED, la millora dels sistemes de reg i drenatge i el soterrament de les línies aèries existents.