Desconstrucció de la nau Foseco

Districte: Sant Martí

Finalització: setembre 2020

Adequació de la nau Foseco, situada dins el complex industrial de “La Escocesa”, entre els carrers de Bolívia i Pere IV. Les obres consisteixen, bàsicament, en la retirada de la coberta i de les encavallades i en l’apuntalament de  la part estructural de les façanes i les pilastres per a la seva estabilització. Es fa l’extracció selectiva del material amb la posterior recollida, reciclatge i gestió dels residus obtinguts.